Czy cudzoziemiec może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą?

prawo-do-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej

Praca na etacie w oparciu o umowę o pracę daje wiele korzyści i poczucie bezpieczeństwa. Jednak jest mało elastyczną formą zatrudnienia. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na pracę na własny rachunek, czyli prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy obywatel Polski chce rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce, jest oczywiste, że ma taką możliwość. Ale co z cudzoziemcami? Czy ich prawo pobytu i związane z tym uprawnienia dopuszczają prowadzenie działalności gospodarczej? Wyjaśniamy.

Czym jest działalność gospodarcza w rozumieniu polskiego prawa?

Zgodnie z art. 3 Ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162, t.j.) działalność gospodarczą definiuje się jako zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Dodatkowo według orzecznictwa Sądu Najwyższego działalność gospodarczą powinny wyróżniać następujące cechy: 

 1. Zawodowy charakter działalności.
 2. Powtarzalność.
 3. Racjonalne gospodarowanie, czyli opłacalność biznesu i generowanie przez niego zysku.
 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym.

Zgodnie z tym można rozpatrzyć, kto ma w Polsce prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.

reklama

Czy każdy cudzoziemiec może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Przepisy jasno określają, że choć cudzoziemcy mają możliwość zostać przedsiębiorcami w Polsce, lecz nie dotyczy to wszystkich obcokrajowców, a jedynie pewnych, konkretnych grup. W Polsce prowadzenie działalności gospodarczej jest możliwe dla:

 • obywateli Unii Europejskiej,
 • członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • obywateli USA i Konfederacji Szwajcarskiej, 
 • obywateli innych państw niż wyżej wymienionych po spełnieniu określonych wymagań.

Dokładne wymagania, jakie musi spełnić obcokrajowiec, aby móc prowadzić w Polsce działalność gospodarczą, można w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 2018 r. 

Obcokrajowcy zaliczający się do trzech pierwszych grup spośród wymienionych, czyli obywatele państw Unii Europejskiej, EOG, USA i Konfederacji Szwajcarskiej, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości, mają ułatwioną drogę. Dozwolone jest dla nich zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce na takich samych zasadach jak dla obywateli Polski.

Cudzoziemiec pochodzący z państwa, które nie należy do wyżej wymienionych grup, musi spełnić określone warunki, aby móc prowadzić działalność gospodarczą w Polsce.  Jeżeli cudzoziemiec chce otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, musi posiadać odpowiedni dokument pobytowy:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone przebywającemu na terytorium RP członkowi rodziny w celu połączenia z rodziną,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub zgoda na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w celu pobyt z małżonkiem obywatelem RP i pozostawanie w związku małżeńskim z tym małżonkiem, 
 • zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku ze kształceniem się na stacjonarnych studiach wyższych i posiadanie status studenta stacjonarnych studiów wyższych
 • ważną wizę wydaną w ramach programu Poland. Business Harbour, 
 • ochronę czasową na terenie RP, 
 • Kartę Polaka.  

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, umożliwia obywatelom Ukrainy prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, jeżeli ich pobyt w Polsce uznawany jest za legalny lub legalny w rozumieniu Ustawy o cudzoziemcach oraz posiadają numer PESEL.  

To jednak nie zamyka możliwości prowadzenia działalności dla cudzoziemców, którzy nie zaliczają się do żadnej z wymienionych grup. Jeżeli obcokrajowiec nie spełnia żadnego ze wskazanych warunków, to nadal ma możliwość wykonywania działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Cudzoziemiec, który pełni funkcję w zarządzie spółki kapitałowej lub prowadzi sprawy spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, może prowadzić działalność gospodarczą w tej formie przez maksymalny okres 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy pobytu w Polsce. Jeżeli cudzoziemiec będzie przebywał w Polsce dłużej i nadal będzie pełnił funkcję w zarządzie, to Spółka musi wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę typ B. W przypadku przebywania cudzoziemca poza granicami Polski, to może prowadzić działalność gospodarczą w tej formie bez ograniczeń czasowych. 

źródło: sawickiwspolnicy.pl

administrator

Przeczytaj również