Kto robi ekspertyzy budowlane?

Kto-robi-ekspertyzy-budowlane

Ekspertyza budowlana jest jednym z ważniejszych dokumentów wykorzystywanych w procesie budowlanym. To na jej podstawie dopuszcza się nowy budynek do bezpiecznego użytkowania, ale i poświadcza, że już zamieszkała nieruchomość nie ma usterek konstrukcyjnych. Od opinii znajdującej się w ekspertyzie budowlanej zależy zatem, czy będziemy mogli bezpiecznie mieszkać w naszym domu. Z tego względu tak ważne jest, żeby opinię techniczną sporządził specjalista, który nie tylko posiada odpowiednie kwalifikacje do wydawania opinii na temat stanu technicznego budynku, ale i wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu takich dokumentów. Tylko rzeczoznawca budowlany wykona dla nas rzetelną ekspertyzę budowlaną!  

 

Kim jest rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany jest ekspertem w dziedzinie budownictwa, który pełni samodzielną funkcję techniczną i ma prawo uczestniczyć w procesie budowlanym zarówno w charakterze doradczym, jak i weryfikacyjnym. Tylko specjalista może sporządzać oficjalne dokumenty, które poświadczają aktualny stan techniczny nieruchomości i decydować o tym, czy dom może być dopuszczony do zamieszkania i bezpiecznego użytkowania.

reklama

Jednymi z dokumentów, które może przygotowywać rzeczoznawca budowlany, są opinie techniczne i ekspertyzy budowlane. To właśnie na ich podstawie otrzymujemy pozwolenie na użytkowanie nowego domu, a także weryfikujemy ogólny stan zamieszkałego już budynku. Ekspertyza budowlana jest nam też potrzebna przy okazji kupna i sprzedaży domu, a także jego generalnego remontu lub zmiany sposobu użytkowania budynku. Jeżeli zatem chcemy przebudować dom lub nadbudować jego część, musimy poprosić rzeczoznawcę budowlanego o wykonanie odpowiednich badań na miejscu i sporządzenie ekspertyzy budowlanej. Ekspertyza budowlana w każdym przypadku jest traktowana jako oficjalny dokument prawny, który – oprócz oświadczenia o stanie budynku – może być także wykorzystywana jako dowód w sprawach karnych z zakresu prawa budowlanego przez organy administracji publicznej i sądowniczej, np. sąd, policję, prokuraturę i inspektora nadzoru budowlanego. Z tego względu niedopuszczalne jest, żeby ekspertyza budowlana była wykonana w sposób odbiegający od przepisów i nie oddawała w pełni rzeczywistego stanu technicznego budynku. Pamiętajmy, że w związku z wykonywanymi czynnościami na rzeczoznawcy budowlanym ciąży odpowiedzialność cywilna, zawodowa i karna, dlatego musi on posiadać ważne ubezpieczenie OC!

Osoba ubiegająca się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego musi mieć ukończone studia wyższe w zakresie wybranej przez nią specjalizacji budowlanej i udokumentować ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa budowlanego, zdając odpowiednie egzaminy kierunkowe. Poza tym przyszły rzeczoznawca budowlany musi wykazać co najmniej 10-letnią praktykę rzeczoznawczą i mieć doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz budowlanych. Praktyka ta musi się odbywać pod okiem doświadczonego rzeczoznawcy budowlanego z aktualnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu. Poza tym aplikant musi posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego przyznaje się na maksymalnie 10 lat.  

 

Dobry rzeczoznawca budowlany to podstawa!

Od tego, czy wybierzemy dobrego specjalistę, zależy nie tylko miarodajność opinii technicznej, ale i nasze bezpieczeństwo. Wybierając rzeczoznawcę budowlanego, powinniśmy się kierować nie tylko opiniami na jego temat, ale i jego kompetencjami. Bardzo ważne jest, żeby rzeczoznawca budowlany, który będzie sprawdzał stan techniczny naszego domu, mógł bez problemu wykazać wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz budowlanych. Jest to ważne, ponieważ na podstawie jego referencji będziemy mieć pewność, że wybraliśmy kompetentną i rzetelną osobę. Poza tym przed decyzją o wyborze specjalisty możemy sprawdzić, czy jego nazwisko znajduje się w bazie inżynierów budownictwa udostępnianej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który prowadzi spis specjalistów z odpowiednimi kompetencjami. Pamiętajmy też, że rzeczoznawca budowlany musi mieć ważne ubezpieczenie OC.

Prawidłowo przygotowana ekspertyza budowlana powinna być nie tylko rzetelna, ale i w pełni obiektywna. Przed podpisaniem dokumentu rzeczoznawca budowlany powinien zatem nie tylko wykonać oględziny na miejscu badania, ale i dokonać koniecznych pomiarów. Nierzadko konieczna może być weryfikacja geodezyjna. Rzetelnie przygotowana ekspertyza budowlana powinna zawierać zapisy informujące nas o stanie technicznym budynku i jego części, w tym także otoczenia i działki, na której znajduje się dom. Poza tym w opinii musi się znaleźć opis uszkodzeń, jeżeli zostały wykryte podczas oględzin, oraz wskazanie na możliwe przyczyny ich występowania. Ekspert powinien także zaproponować możliwe działania naprawcze.

administrator

Przeczytaj również